- Synpunkter och idéer

Alla synpunkter, såväl muntliga som skriftliga, ska hanteras utifrån synsättet att förskolan till följd av dem ser över rutiner, policy, verksamhetsinnehåll, åtagande m.m. för att genomföra förbättringar.
För att synpunkter ska kunna analyseras, att tendenser och samband blir tydliga och slutsatser kunna dras, gör vi följande.
  1. Vi dokumenterar ärendet och hur vi har handlagt det.
  2. De allra flesta synpunkter är av den art att de tas upp direkt till pedagogerna på avdelningen och rättas till omgående.
  3. Synpunkten som kommer till förskolechef muntligt eller skriftligt angående något på en speciell avdelning, tas omgående upp med dess pedagoger. Vi diskuterar hur vi sak gå till väga för att kunna åtgärda synpunkten. Bekräftar till föräldern snarast.
  4. Alla medarbetare omfattas av arbetet med att diskutera orsakerna till inkomna synpunkter/klagomål och därav nödvändiga förändringar. 
  5. Alla synpunkter tas upp på arbetsplatsträff (APT).